Ochrana nástrojů a hořáků ESAB - 400 ml

303 Kč bez DPH / ks
367 Kč s DPH
Centrální sklad Liberec
Skladem
Děčín prodejna
Na dotaz
Jablonec prodejna
Na dotaz
Kladno prodejna
Na dotaz
Liberec prodejna
Na dotaz

Info o produktu

Popis

Číslo zboží
  • 0700013016

Dokumenty

Dokumenty k produktu
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
Twitter Facebook

Ochrana nástrojů a hořáků ESAB 

 

Prodlužuje životnost svařovacích hubic a kontaktních špiček. 

Poskytuje vynikající ochranu nástrojů a přípravků. 

 

Výhody:

  • rychleschnoucí  
  • zanechává tepelně odolnou vrstvu 1 300 °C a nehoří
  • na povrchu nezůstane téměř žádný rozstřik, pokud ano, tak ho stačí pouze jemně setřít rukavicí

 

 

Upozornění na nebezpečí:

H280 - Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout. H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

 

Bezpečné zacházení:

P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce a obličej. P280 - Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít. P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P410+P403 - Chraňte před slunečním zářením. Skladujte na dobře větraném místě.

     

Signální slovo: Varování

Balení: 400 ml

Prohlédnuté produkty