Gel neutralizační odstraňující nátěr WS 3642 G 2kg

1 666 Kč bez DPH / ks
2 016 Kč s DPH
Centrální sklad Liberec
Skladem
Děčín prodejna
Na dotaz
Jablonec prodejna
Na dotaz
Kladno prodejna
Na dotaz
Liberec prodejna
Na dotaz

Info o produktu

Popis

 

Číslo zboží
  • 3642G2KG
Twitter Facebook

Neutralizační gel odstraňující nátěr WS 3642 G 

 

Neutralizuje nanesením fluorovodíku a dusičnanů.

Lehce omyvatelné vodou.

Reakce je ukončena teprve tehdy, když nevznikají další bubliny.

Dóza 2 kg

 

 

Upozornění na nebezpečí:

H315 - Dráždí kůži. H318 - Způsobuje vážné poškození očí. H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.

 

Bezpečné zacházení:

P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 - Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít. P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/… P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P501 - Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

     

Signální slovo: Nebezpečí

Balení: 2 kg

Prohlédnuté produkty