Čistič Merida FATEX Plus - 1L

103 Kč bez DPH / ks
124 Kč s DPH
Centrální sklad Liberec
Skladem
Děčín prodejna
Na dotaz
Jablonec prodejna
Na dotaz
Kladno prodejna
Na dotaz
Liberec prodejna
Na dotaz

Info o produktu

Číslo zboží
  • NMS108

Dokumenty

Dokumenty k produktu
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
Twitter Facebook

Merida FATEX Plus 

 

Vysoce účinný prostředek na odstranění mastné nečistoty. Může být používán v průmyslu, dílnách i v domácnostech. Účinně odstraňuje oleje, mazací tuky a kuchyňská znečištění. 

 

Použití v průmyslu:

  • mytí součástí strojů a motorů
  • praní pracovních oděvů

 

 

Upozornění na nebezpečí:

H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H318 - Způsobuje vážné poškození očí.

 

Bezpečné zacházení:

P264 - Po manipulaci důkladně omyjte. P280 - Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít. P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P301+P330 +P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

 

Signální slovo: Nebezpečí

Balení: 1 l

Prohlédnuté produkty