Čistič elektrokontaktů Förch R570 - 400 ml

300 Kč bez DPH / ks
363 Kč s DPH
Centrální sklad Liberec
Skladem
Děčín prodejna
Na dotaz
Jablonec prodejna
Na dotaz
Kladno prodejna
Na dotaz
Liberec prodejna
Na dotaz

Info o produktu

Číslo zboží
  • 67190880

Dokumenty

Dokumenty k produktu
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
Twitter Facebook

Čistič R570

 

Čistí elektrokontakty od mastnoty, pryskyřice, prachu a špíny.

 

Výhody:  

  • použitelný na kontakty všech typů, např. spínače, relé, systémy zapalování, osvětlovací zařízení, elektrické stroje, radiopřijímače, televizory atd. 
  • vhodný k manuálnímu odstranění kalafunových tavidel
  • aplikační štětec k odstranění umělé špíny

 

 

Upozornění na nebezpečnost:

H222 - Extrémně hořlavý aerosol. H229 - Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 - Dráždí kůži. H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

 

Bezpečné zacházení:

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 - Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít. P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/… P403+P233 - Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. P410+P412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.

         

Signální slovo: Nebezpečí

Balení: 400 ml

Prohlédnuté produkty