Čistič brzd Förch R510 premium - 600 ml

114 Kč bez DPH / ks
138 Kč s DPH
Centrální sklad Liberec
Skladem
Děčín prodejna
Na dotaz
Jablonec prodejna
Na dotaz
Kladno prodejna
Na dotaz
Liberec prodejna
Na dotaz

Info o produktu

Číslo zboží
  • 61190914

Dokumenty

Dokumenty k produktu
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
Twitter Facebook

Čistič brzd R510 premium - bez acetonu 

 

Vysoce čistící bezacetonový sprej nejen pro brzdové systémy. Je vhodný pro mnoho průmyslových odvětví, v dílnách, při opravách a montážích.

  • aplikace v každé poloze
  • bez obsahu tvrdých freonů, chlorovaných uhlovodíků, kadmia, olova, žíravých látek

 

U plastů, gumy, barev vyzkoušejte nejprve snášenlivost na skrytém místě.

 

 

Upozornění na nebezpečí:

H222 - Extrémně hořlavý aerosol. H229 - Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 - Dráždí kůži. H319 - Způsobuje vážné podráždění očí. H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

 

Bezpečné zacházení:

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 - Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít. P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/… P391 - Uniklý produkt seberte. P410+P412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. P501 - Odstraňte obsah/obal na místě schváleném k likvidaci tohoto odpadu.

         

Signální slovo: Nebezpečí

Balení: 600 ml

Prohlédnuté produkty