Čistič brzd Förch R500 - 500 ml

110 Kč bez DPH / ks
133 Kč s DPH
Centrální sklad Liberec
Skladem
Děčín prodejna
Na dotaz
Jablonec prodejna
Na dotaz
Kladno prodejna
Na dotaz
Liberec prodejna
Skladem

Info o produktu

Číslo zboží
  • 61100913

Dokumenty

Dokumenty k produktu
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
Twitter Facebook

Čistič brzd R500 s acetonem 

 

Vysoce koncentrovaný čistící prostředek použitelný ve všech průmyslových odvětvích, v řemeslnických provozovnách, při opravách a montáži. 

Zamezuje zvíření brzdného prachu, účinkuje beze zbytků, čistí do hloubky pórů, odmašťuje a odstraňuje pryskyřici, dosáhnete výjimečně čistých povrchů. 

 

Použití: 

  • odstranění olejů, tuků, pryskyřic, zbytků lepidel, oděru ze spojek a brzd
  • čištění dílů motoru, olejových van, pružin, elektrických zařízení, startérů, valivých ložisek a vodících prvků
  • odstranění špatně čistitelných skvrn na čalounění a textiliích.

 

U plastů, gumy, barev, textilií a čalounění vyzkoušejte nejprve snášenlivost na skrytém místě.

 

 

Upozornění na nebezpečí:

H222 - Extrémně hořlavý aerosol. H229 - Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 - Dráždí kůži. H319 - Způsobuje vážné podráždění očí. H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

 

Bezpečné zacházení:

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 - Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít. P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/… P391 - Uniklý produkt seberte. P410+P412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122°F. P501 - Odstraňte obsah/obal na místě schváleném k likvidaci tohoto odpadu.

         

Signální slovo: Nebezpečí

Balení: 500 ml

Prohlédnuté produkty